Home  > Reglement

Reglement

  
 1. De Otterlose Fiets4-daagse wordt georganiseerd door de Stichting Veluwefiets4-daagse Otterlo. Het bestuur van de Stichting stelt het deelnamereglement vast. De Otterlose Fiets4-daagse is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 56450877
 2. De Fiets4-daagse is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.
 3. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.
 4. Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij beschikt over een deugdelijke fiets. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om te fietsen en/of aan de nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
 5. Deelname aan de Otterlose  Fiets4-daagse is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route. 
 6. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie. 
 7. De maximale snelheid mag niet meer dan 25 kilometer per uur bedragen.
 8. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van kracht. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.
 9. De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is niet toegestaan. 
 10. Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 11. Wanneer het bestuur door bijzondere omstandigheden wordt gedwongen de Fiets4-daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten, kan de deelnemer aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijfkosten.
  De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van het bestuur, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op verdere schadevergoeding.
 12. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 13. De herinneringsmedaille wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer die de Fiets4-daagse met goed gevolg heeft uitgereden en in bezit is van het minimaal vereiste aantal controlestempels.
 14. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Otterlose Fiets4-daagse of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 15. De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, tenzij de annulering uiterlijk een week voor aanvang van het evenement is doorgegeven. Hierbij worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  * bij annulering tot 1 maand voor de dag van starten € 5.00
  * bij annulering vanaf 1 maand tot 1 week voor de dag van starten, 50% van het inschrijfgeld
  * bij annulering van 1 week tot op de dag van starten, 100% van het inschrijfgeld.
 16. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.